Acte Inmatriculare Auto – acte necesare inmatriculare auto

inmatriculare auto

Acte Inmatriculare Auto -acte necesare inmatriculare auto

Nu mai trebuie plătită Taxa auto de timbru de mediu și nici Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv în valoare de 60 de lei precum și Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar de 9 lei.

Documente necesare pentru inmatricularea unui vehicul achizitionat din Romania si este inmatriculat in Bucuresti sau alt judet ( transcrierea )

a) Cererea solicitantului Cerere

b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

Fişa de înmatriculare a vehiculului nu se mai solicită în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016.

c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

d) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

g) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

h) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate.

i) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;

j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – se poate achita la ghișeul de depunere documente.

k) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, –sumele se pot achita la ghișeul de depunere documente;

l) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

Sună Acum
Hartă